กลับหน้าแรก    

 

วิสัยทัศน์

                    จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  บริหารจัดการเข้มแข็ง   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เคียงคู่คุณธรรม

พันธกิจ

         1     พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

         2     พัฒนาระบบบริหารจัดการ การศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล

         3     พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

        4      พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

         5      ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         6      พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการศึกษา

เป้าประสงค์

        1      มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับโรงเรียน

        2      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ได้มาตรฐานการศึกษา

         3     โรงเรียนมีความเข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ   มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรมีความพร้อมและมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

        4     โรงเรียนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

        5     นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  บำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ  และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานเด็กไทยกระทรวงสาธารณสุข

        6     มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก   และภายในโรงเรียน 

        7     มีเครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กรและชุมชน  ที่เข้มแข็ง

กลยุทธ

1.   เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา

2.   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.   ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

เชื่อมโยง

f1_o.gif กลับหน้าแรก

f1_o.gif สพม. 41

f1_o.gif สพฐ.

f1_o.gif กระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
154 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  66160
โทรศัพท์, โทรสาร 0-5669-9331  
ติดต่อผู้ดูแล saklekwittaya@hotmail.com