กลับหน้าแรก    

  

 

 

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

ข้อมูลพื้นฐาน

f4_o.gif ประวัติโรงเรียน

f4_o.gif วิสัยทัศน์ พันธกิจ

f4_o.gif ปรัชญา สัญลักษณ์

f4_o.gif อาคารสถานที่

f4_o.gif ทำเนียบผู้บริหาร

f4_o.gif โครงสร้างการบริหาร

f4_o.gif กรรมการสถานศึกษา

f4_o.gif ผู้บริหาร

f4_o.gif ครูและบุคลากร

f4_o.gif สถิติคร

f4_o.gif สถิตินักเรียน

f4_o.gif เพลงมาร์ช ส.ว.

ข้อมูลทั่วไป

f3_o.gif ภาพกิจกรรม

f3_o.gif รายชื่อนักเรียนปี กศ.57

เชื่อมโยง

f1_o.gif กลับหน้าแรก

f1_o.gif สพม. 41

f1_o.gif สพฐ.

f1_o.gif กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารงานบริหารบุคคล

f4_o.gif ใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว
     ลาคลอด

f4_o.gif ใบขออนุญาตไปราชการ

f4_o.gif ใบขออนุญาตออกนอก
      บริเวณโรงเรียน

f4_o.gif ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม

f4_o.gif ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
     ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

f4_o.gif ใบขอยกเลิกใบลา

f4_o.gif ใบรายงานลาเข้ารับการตรวจ
     เลือกเข้ารับการเตรียมพล

f4_o.gif ใบลาออกจากราชการ


 

 

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  

 


โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
154 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  66160
โทรศัพท์, โทรสาร 0-5669-9331  
ติดต่อผู้ดูแล saklekwittaya@hotmail.com