กลับหน้าแรก    

 

รวมลิงค์


 
 

 aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.1

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.2

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.3

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.4

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.5

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.6

  

========สารสนเทศโรงเรียนสากเหล็กวิทยา (Data Center 2018)=======

แบบสรุปผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2562
 เอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 
bullet03_redsign.gifคู่มือวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล(ใช้แทน CAR1)
bullet03_redsign.gifการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Logbook)
bullet03_redsign.gifตัวอย่างการเขียน PLC [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
bullet03_redsign.gifแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2561(ุ6.55Mb)
bullet03_redsign.gifแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2561(แยกตามฝ่าย)
bullet03_redsign.gifแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2560

 คู่มือการดูผลการเรียนออนไลน์


bullet03_redsign.gifแบบฟอร์มสรุปโครงการ-ปีงบ-60
bullet03_redsign.gifเอกสารการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
bullet03_redsign.gifแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
bullet03_redsign.gifใบงานที่-1-แผนลดเวลาเรียน
bullet03_redsign.gifใบงานที่-2-โครงสร้างกิจกรรมเพิ่มเวลารู้บูรณาการ
bullet03_redsign.gifใบงานที่-3-กิจกรรมเพิ่มเวลารู้บูรณาการ
bullet03_redsign.gifใบงานที่-4-ผังมโนทัศน์ตัวชี้วัด-8-กลุ่มสาระ
bullet03_redsign.gif
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
bullet03_redsign.gif
คู่มือประเมินสมรรถนะสากเหล็ก
bullet02_pink.gifแบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bullet02_pink.gifคู่มือประเมินสมรรถนะ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
bullet02_pink.gifแบบประเมินสมรรถนะของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินมาตรฐานที่ 5
bullet02_skyblue.gifการวิเคราะห์โครงการ กิจกรรมสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
bullet02_skyblue.gifแฟ้มสะสมงานนักเรียน(ต้นแบบ)
bullet02_pink.gifแบบฟอร์มเบิกเงินเดินทางไปราชการ
bullet02_skyblue.gifแบบกรอกข้อมูลบุคลากร
bullet02_skyblue.gifแบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ
bullet02_pink.gifตารางประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
bullet02_pink.gifแบบกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพ
bullet02_pink.gifแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงานแผนงาน
 


 


แบบฟอร์ม
งานบุคคล

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

ข้อมูลพื้นฐาน

f4_o.gif ประวัติโรงเรียน

f4_o.gif วิสัยทัศน์ พันธกิจ

f4_o.gif ปรัชญา สัญลักษณ์

f4_o.gif อาคารสถานที่

f4_o.gif ทำเนียบผู้บริหาร

f4_o.gif โครงสร้างการบริหาร

f4_o.gif กรรมการสถานศึกษา

f4_o.gif ผู้บริหาร

f4_o.gif ครูและบุคลากร

f4_o.gif สถิติคร

f4_o.gif สถิตินักเรียน

f4_o.gif เพลงมาร์ช ส.ว.

ข้อมูลทั่วไป

f3_o.gif ภาพกิจกรรม

f3_o.gif รายชื่อนักเรียนปี กศ.59

เชื่อมโยง

f1_o.gif กลับหน้าแรก

f1_o.gif สพม. 41

f1_o.gif สพฐ.

f1_o.gif กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารงานบริหารบุคคล

 

 การเผยแพร่ผลงาน


การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 


 

 

 

 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
154 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  66160
โทรศัพท์, โทรสาร 0-5669-9331  
ติดต่อผู้ดูแล saklekwittaya@hotmail.com