กลับหน้าแรก    

 

รวมลิงค์


 
  ========สารสนเทศโรงเรียนสากเหล็กวิทยา (Data Center 2016)=======

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ
 

bullet03_redsign.gifแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
bullet03_redsign.gif
คู่มือประเมินสมรรถนะสากเหล็ก
bullet03_redsign.gif
ตัวอย่างผลการประเมินสมรรถนะ-6-6-ปี-2559-1

 

bullet02_pink.gifแบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bullet02_pink.gifคู่มือประเมินสมรรถนะ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
bullet02_pink.gifแบบประเมินสมรรถนะของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินมาตรฐานที่ 5

anired03_rotate_next.gifanired03_rotate_next.gifการวิเคราะห์โครงการ กิจกรรมสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
anired03_rotate_next.gifanired03_rotate_next.gif
แฟ้มสะสมงานนักเรียน(ต้นแบบ)

bullet02_pink.gifแบบฟอร์มเบิกเงินเดินทางไปราชการ
bullet02_skyblue.gifแบบกรอกข้อมูลบุคลากร
bullet02_pink.gif
แบบฟอร์มเบิกเงินเยี่ยมบ้านนักเรียน2559
bullet02_skyblue.gifแบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ
bullet02_pink.gifตารางประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
bullet02_pink.gifแบบกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพ
bullet02_pink.gifแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
bullet02_skyblue.gif58-แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม-พอเพียง
bullet02_pink.gif58-แบบรายงานการประเมินติดตาม-อัตลักษณ์-โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ม.1
bullet02_pink.gif58-แบบรายงานการประเมินติดตาม-อัตลักษณ์-โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ม.2
bullet02_pink.gif58-แบบรายงานการประเมินติดตาม-อัตลักษณ์-โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ม.3
bullet02_pink.gif58-แบบรายงานการประเมินติดตาม-อัตลักษณ์-โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ม.4
bullet02_pink.gif58-แบบรายงานการประเมินติดตาม-อัตลักษณ์-โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ม.5
bullet02_pink.gif58-แบบรายงานการประเมินติดตาม-อัตลักษณ์-โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ม.6
bullet02_skyblue.gif58-แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ
 

anigreen11_next.gifประมาณการงบประมาณของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา-ปีงบประมาณ-2560
anigreen11_next.gifแผนปฏิบัติการ-ปี-59
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงานแผนงาน
 


 


แบบฟอร์ม
งานบุคคล

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

ข้อมูลพื้นฐาน

f4_o.gif ประวัติโรงเรียน

f4_o.gif วิสัยทัศน์ พันธกิจ

f4_o.gif ปรัชญา สัญลักษณ์

f4_o.gif อาคารสถานที่

f4_o.gif ทำเนียบผู้บริหาร

f4_o.gif โครงสร้างการบริหาร

f4_o.gif กรรมการสถานศึกษา

f4_o.gif ผู้บริหาร

f4_o.gif ครูและบุคลากร

f4_o.gif สถิติคร

f4_o.gif สถิตินักเรียน

f4_o.gif เพลงมาร์ช ส.ว.

ข้อมูลทั่วไป

f3_o.gif ภาพกิจกรรม

f3_o.gif รายชื่อนักเรียนปี กศ.59

เชื่อมโยง

f1_o.gif กลับหน้าแรก

f1_o.gif สพม. 41

f1_o.gif สพฐ.

f1_o.gif กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารงานบริหารบุคคล

 

การเผยแพร่ผลงาน


 นางสมบูรณ์  เดชมัด
ครูชำนาญการพิเศษ

bullet03_redsign.gifการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วย แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

bullet03_blue.gifรายงานการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วย ทรัพยากรธรณีและกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
anibook_blue.gif รายชื่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี2559

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.1

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.2

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.3

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.4

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.5

aniback_blue.gifแผนกิจกรรมแนะแนว ม.6


 


โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
154 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  66160
โทรศัพท์, โทรสาร 0-5669-9331  
ติดต่อผู้ดูแล saklekwittaya@hotmail.com