กลับหน้าแรก    

 

ตำบลสากเหล็กเป็นตำบลที่มีสภาพทางเศรษฐกิจการคมนาคมความหนาแน่นของประชากรจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของอำเภอพิจิตรจากสภาพดังกล่าวขึ้นต้นทำให้ประชากรที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมกันมากขึ้นโดยระดับ กล่าวคือ จะส่งไปที่โรงเรียนประจำจังหวัดบ้าง โรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงบ้างแต่บุตรหลานของประชาชนที่มีฐานะปานกลางและค่อยข้างต่ำไม่มีโอกาสการเรียนต่อ เพราะทางโรงเรียนไกลบ้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

     จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ชาวตำบลสากเหล็กตระหนักในความสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษามากขึ้น และประสงค์จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ประกอบด้วย นายอุดม ศรีจอมขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ข้าราชการ คหบดี ประชาชนส่วนหนึ่ง เป็นกรรมการ ได้ยืนคำร้องขอเปิดโรงเรียนต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปยังกรรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขว่า ชาวสากเหล็กจะมอบที่ดินให้กรรมสามัญศึกษาและสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียนหนึ่งหลัง

     ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 กรมสามัญศึกษาจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยาขึ้นที่ตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อยู่บนที่ดินของนายอุดม ศรีจอมขวัญ จัดหาให้ประมาณ 30 ไร่ มีอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบล โดยอนุมัติให้รับนักเรียน 90 คนแต่รับนักเรียนได้เพียง 19 คน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งครูมาช่วยสอนก่อน คือ

1. นายฐิติพร ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสากเหล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร      ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ครูใหญ่

2. นายมนัส ควรพันธ์ เป็นครูประถมศึกษา

3. นายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ ครูโรงเรียนบ้านสากเหล็ก

 วันเปิดเรียนนายฐิติพร ก้อนแก้ว ได้ขอมอบสิ่งของต่างๆ เท่าที่จำเป็นจากโรงเรียนบ้านสากเหล็ก เช่นโต๊ะ ม้านั่ง ของนักเรียนประมาณ 30 ชุดโต๊ะครู 1 ชุด กระดานดำ ชอล์ค ธงชาติ สมุดสีนำเงินเบอร์ ๒สมุดตรวจเยี่ยม ทะเบียนนักเรียน แฟ้มเก็บเอกสาร สมุดรับ - ส่งหนังสือราชการ สำหรับจัดเตรียมการเรียนการสอนวันเปิดเรียนวันแรก มีครูสังกัดองค๋การบริหารส่วนจังหวัด 3 คน คือ นายฐิติพร ก้อนแก้ว ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นายมนัส ควรพันธ์ และนายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ การเรียนการสอนได้ดำเนินไปโดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 19 คน ใช้อาคารชั่วคราวเป็นห้องเรียน ต่อมา กรมสามัญศึกษาได้บรรจุครู นักการ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา นายฐิติพร ก้อนแก้ว,นายมนัส ควรพันธ์ และนายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ จึงกลับต้นสังกัด โดยนายฐิติพร ก้อนแก้ว กลับสังกัดคนสุดท้าย ในระหว่างนั้น กรมสามัญศึกษาให้บรรจุครูใหญ่มาประจำโรงเรียนสากเหล็กวิทยา โรงเรียนสากเหล็กวิทยาจำดำเนินจัดทำป้ายประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ประกอบด้วย นายอุดม ศรีจอมขวัญ ผู้มอบที่ดินของตนเองให้สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนสากเหล็กวิทยา นายฐิติพร ก้อนแก้ว,นายมนัส ควรพันธ์ และนายอาทิตย์ แย้มโพธิ์ใช้ ครูผู้บุกเบิกโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ต่อไป

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

เชื่อมโยง

f1_o.gif กลับหน้าแรก

f1_o.gif สพม. 41

f1_o.gif สพฐ.

f1_o.gif กระทรวงศึกษาธิการ

 

 


โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
154 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  66160
โทรศัพท์, โทรสาร 0-5669-9331  
ติดต่อผู้ดูแล saklekwittaya@hotmail.com